Home > Scholing > Leidinggevend kader > Ontwikkeling leiderschap en managementvaardigheden >

Ontwikkeling leiderschap en managementvaardigheden

fTo the Point maakt naar aanleiding van uw scholingsvraag een programma op maat.

De scholingsprogramma's kunnen uit diverse componenten bestaan. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn:

Tijdens het interview vragen wij door op al aanwezige en te ontwikkelen competenties. Voordeel is dat de leerbehoefte en leerstijl scherp in beeld komen, bij zowel de deelnemers als bij de programma-ontwikkelaar.

Onderwerpen in het interview zijn bijvoorbeeld:

-         De stijl van leiding geven

-         Persoonlijke effectiviteit

-         Visie op de ontwikkelingen in de zorg

-         Uitvoering van het HRM beleid

-         Uitvoering van het kwaliteitsbeleid

-         Lerend vermogen en leermotivatie

Thema's zijn bijvoorbeeld:

-                     Leiderschap (leiderschap gekenmerkt door interactie, positieve beïnvloeding

-                     streven naar zelfstandigheid, creëren van oplossingen en draagkracht)

-                     Sturen op resultaat

-                     Vraaggericht leidinggeven

-                     Coachen van medewerkers

-                     Communiceren op leidinggevend niveau

-                     Gespreksvaardigheden

-                     Timemanagement, omgaan met workload en plannen

-                     Werken met jaarplannen

-                     Zorgzwaartebekostiging en personele inzet

Intervisie is een krachtig instrument om aan kwaliteit en professionaliteit te werken.

Intervisie is groepsleren, waarbij collega's elkaar adviseren over werksituaties.

Het doel van intervisie is:

-         het reflecteren op het eigen professioneel handelen

-         elkaar ondersteunen en adviseren

-         het genereren van alternatieve gedragshandelingen

-         het toepassen van oplossingssuggesties in de dagelijkse praktijk

-         het evalueren van de meerwaarde c.q. opbrengsten van de gedragsalternatieven.

De trainer/coach bevordert reflectie, stimuleert tot verdiepende vragen en deelt ervaringen, visies en ideeën.

In intervisie staan werksituatie, functie-uitoefening en de persoon die daar invulling aangeeft centraal.

Duurzaam leren ontstaat doordat deelnemers zich de intervisiemethodiek eigen maken.

To the Point toetst de beoogde resultaten van de scholing.
Er zijn diverse mogelijkheden, zoals een afsluitend gesprek waarbij een gemaakt portfolio centraal staat en/of het verdedigen van stellingen gerelateerd aan de scholingsthema's (ingebracht door de deelnemer). (Heb je nog meer voorbeelden?)
Met een certificaat sluit de deelnemer het scholingstraject af.