Home > Klachten-privacyreglement >

Klachten- en privacyreglement

 

Klachtenreglement

Dit document beschrijft de procedures voor het indienen van een klacht of het aantekenen van bezwaar of beroep tegen een besluit. To the Point beschouwt een klacht als advies.

Klachten 

Een klacht indienen heeft een meer formeel karakter. Een klacht kan ontstaan doordat er niet adequaat op een op- of aanmerking wordt gereageerd of als u vindt dat een situatie ernstig genoeg is om als klacht ingediend te worden. Naast individuele cursisten kan ook een organisatie van dit klachtenreglement gebruik maken. Er is een apart klachtenreglement voor ongewenst gedrag.

U bespreekt een klacht in principe eerst met degene die de klacht veroorzaakt heeft.

Leidt dit niet tot een oplossing of vindt u het moeilijk om de persoon in kwestie zelf aan te spreken dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan To the Point. Daarbij geldt dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, een ontvangstbevestiging van de klacht krijgt. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Astrid Verhaag treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Daarnaast houdt hij/zij contact met u over de verdere werkwijze.

 

Binnen 4 weken na ontvangst wordt de ingediende klacht afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Het uitstel wordt dan toegelicht en geven wij u een indicatie wanneer wij verwachten u uitsluitsel te kunnen geven.

 

 

 

Ongewenst gedrag

Bij To the Point is de gedragscode (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie van kracht. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

 • Seksuele intimidatie; ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, ondermeer via internet).

 • Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.

 • Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren( ras, godsdienst enz.)

   De gedragscode is van toepassing op alle trainers en cursisten van To the Point in hun gedrag jegens: 
 • andere trainers en cursisten;

 • (werknemers van) derden die op het terrein waar de training of opleiding verzorgd wordt, werkzaamheden verrichten;


Organisaties of cursisten kunnen met hun klacht terecht bij de vertrouwenspersoon, mevrouw D. de Vries (dieuwkedevries@live.nl). Zij is er niet alleen voor opvang, begeleiding en eventueel bemiddeling tussen klaagster/klager en beklaagde, maar ook voor consultatie en advies. Mevrouw de Vries is een onafhankelijke partij en doet binnen 4 weken een bindende uitspraak voor de partijen. Eventuele consequenties hiervan, worden door To the Point binnen 4 weken na de bindende uitspraak, afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.  

 

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten vanuit onze organisatie verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

To the Point – advies training coaching (eenmanszaak),

gevestigd op de Holterweg 52 te Nijverdal

KVK nummer 08.16.58.38

Te bereiken via info@astridverhaag.nl


Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

To the Point verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geslacht

 • Werkervaring

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie en afspraken

 • IP-adres

 • Naam, adres en woonplaats van de organisatie waar u voor werkzaam bent of van u zelf indien u zelf de opdrachtgever bent.

 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer van uw leidinggevende en/of HR-functionaris die betrokken zijn bij de verstrekking van de opdracht en onze dienstverlening voor u (indien van toepassing).

 • Factuuradres en bankrekeningnummer van u indien u zelf de opdrachtgever bent of van uw werkgever indien deze de opdrachtgever is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet expliciet gevraagd. Het kan voorkomen dat u deze wel relevant vindt en actief verstrekt. Bijv. tijdens de coachsessies – mondeling, schriftelijk of per e-mail. To the Point verwerkt dan de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u om onze opdracht uit te kunnen voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

To the Point verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject, training & ontwikkelingstrajecten op maat;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren;

 • Het afhandelen van offerte en facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 • Het accrediteren bij een beroepsorganisatie;

 • Het voeren van geschillen;

 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Op de websites van Google, LinkedIn en Facebook kunt u hun privacybeleid vinden met meer informatie.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld de website, LinkedIn en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website kunnen functionele en analytische cookies worden gebruikt.  Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Voor meer informatie zie  https://veiliginternetten.nl

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat wij een bewaartermijn hanteren van 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

To the Point –advies training coaching

Holterweg 52 7441DJ te Nijverdal

Te bereiken via info@astridverhaag.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u ook om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Astrid Verhaag

To the Point

24 mei 2018