Home > Algemene voorwaarden >

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  a.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met  wie opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht heeft gesloten.

  b.     Opdrachtnemer: Astrid Verhaag To the Point.

Artikel 2 Reikwijdte

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van een opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 3 Grondslag offerte

Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4 Aanbiedingen

4.1          Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

4.2          Prijsopgaven zijn gesteld in euro’s en vrij van BTW, tenzij anders vermeld.

4.3          Latere wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.

Artikel 5 Opdrachtaanvaarding

Aanvaarding van opdrachten kan plaatsvinden via e-mail, internet, schriftelijk via de post. Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 7 Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever.

  7.1          Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft.

7.2          Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1          De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

8.2          De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

8.3          Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste zes maanden.

Artikel 9 Annulering door de opdrachtgever

9.1          Indien de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden annuleert zal opdrachtgever een deel van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

9.2          Bij annulering na gunning van de offerte wordt 50 % van het te factureren bedrag in rekening gebracht.

9.3          Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan jegens derden, zijn de eventuele annuleringskosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Verschuiving door de opdrachtgever

10.1        Indien opdrachtgever aangegane verplichtingen wenst te verschuiven is dit mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht. De wenselijkheid van verschuivingen zullen door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.

10.2        Indien de opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan, dan zijn de eventuele kosten voortvloeiend uit de verschuiving van de werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Overmacht

11.1        Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij opdrachtnemer.

11.2        In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomstige werkzaamheden mogen ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, cursusmaterialen en software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer of derden.

Artikel 14 Auteursbescherming

Alle in opdrachten gebruikte materialen (inclusief software) zijn beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken in welke vorm dan ook.

Artikel 15 Facturatie

15.1        Voor aanvang van een scholingstraject / training ontvangt de opdrachtgever een factuur die binnen 30 dagen dient te worden betaald. Indien gewenst kunnen andere afspraken voor de factureringstermijnen worden gemaakt.

15.2        Deelname aan cursussen met losse inschrijvingen zullen na inschrijving worden gefactureerd.

Artikel 16 Betaling

16.1        Opdrachtgever zal facturen binnen 30 dagen betalen.

16.2                       Indien betaling achterwege blijft, kan opdrachtnemer de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden opschorten.

16.3        Indien de opdrachtgever (een deel van) zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten ter voldoening voor zijn rekening.

Artikel 17 In dienst nemen van personeel en ingezette relaties

Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht (uitvoering) of binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht (uitvoering), personeel of ingezette relaties van de wederpartij in dienst nemen, noch met deze personen /organisaties over andere opdrachten onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij met een minimum van € 15.000,-.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van de overeenkomst is slechts bindend, indien deze wijziging door partijen schriftelijk is overeengekomen in de vorm van een aanvullende opdrachtbevestiging. Deze aanvullende opdrachtbevestiging maakt deel uit van de bestaande overeenkomst en vormt daarmede een geheel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 20 Datum inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden op 7 mei 2018 in werking, vervangen de vorige algemene voorwaarden.

Astrid Verhaag

To the Point

7 mei 2018

Nijverdal